Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Nadzór sanitarny nad materiałami i wyrobami kontaktującymi się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nowymi technologiami jej uzdatniania
Znaczenie bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów kontaktujących się z wodą wynika z faktu, że mogą one istotnie wpływać na jej jakość. Niebezpieczeństwo niekorzystnych dla zdrowia zmian w jakości wody, zależy przede wszystkim od składu materiałowego i wykonania wyrobu, ale także od warunków eksploatacji oraz powierzchni stykającej się z wodą i czasu kontaktuPODSTAWY PRAWNE

PODZIAŁ KOMPETENCJI

Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną państwowego powiatowego inspektora sanitarnego

Zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego


Zgodnie z art.12.4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej

wykaz jednostek na terenie województwa śląskiego


Po wprowadzeniu materiałów, preparatów wchodzących w skład technologii uzdatniania wody należy dokonywać kontroli jakości wody w zakresie oraz częstotliwości zgodnej z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia


Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie posiadają uprawnień ani kompetencji do proponowania wnioskodawcom rozwiązań technologicznych oraz przykładowych urządzeń, materiałów oraz preparatów

UWAGA

broszury oraz foldery reklamowe dla danego preparatu/materiału, wyrobu czy urządzenia mającego kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia nie stanowią alternatywy dla dokumentacji projektowej

NADZÓR NAD ZASTOSOWANIEM MATERIAŁÓW, WYROBÓW KONTAKTUJĄCYCH SIE Z WODĄ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NADZÓR NAD ZASTOSOWANIEM NOWYCH TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI