Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

Monitoring jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Celem Dyrektywy, o jakości wody przeznaczonej do spożycia, jest ochrona zdrowia ludzi przed szkodliwym wpływem jakichkolwiek zanieczyszczeń wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, poprzez zapewnienie tego aby była ona czysta i zdrowa
Państwa członkowskie podejmą wszelkie działania konieczne dla zapewnienia: aby żadne substancje czy materiały w nowych instalacjach, zastosowane przy uzdatnianiu i dystrybucji wody lub zanieczyszczenia towarzyszące takim substancjom i materiałom w nowych instalacjach nie występowały w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w stężeniach wyższych niż to konieczne ze względu na cel ich zastosowania oraz aby ani bezpośrednio, ani pośrednio nie zmniejszały ochrony zdrowia ludzi

Monitoring oznacza regularne jakościowe i ilościowe pomiary i obserwacje zjawiska lub obecności jakiegoś czynnika, prowadzone systematycznie i w z góry określony sposób. Jest to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych „tematycznych” i wyników badań. Spełnia m.in. rolę systemu wczesnego ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach i potencjalnych zagrożeniach.


Najwyższe dopuszczalne stężenia parametrów niżej opisanych zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).