UJĘCIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH,
WYKORZYSTYWANE DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI
W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA

Wody na Ziemii dzielimy na powierzchniowe i podziemne.
Woda powierzchniowa jest to woda, która przepływa lub znajduje sie na powierzchni ziemi. Zatem jest ona łatwa do bezpośredniego ujęcia (czerpania).

Do zadań Państwowej Inspkecji Sanitarnej nie należy kontrola jakości wód powierzchniowych, tylko kontrola jakości wody ujmowanej, wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę. Organy PIS wykonują badania wody tylko w miejscach jej ujmowania do celów wodociągowych.

Szczegółowy zakres kompetencji został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. (Dz.U. Nr 204, poz. 1728).

Co rok, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny sporządza szczegółowy raport, w którym są zamieszczane szczegółowe informacje m.in. o ilości ujęć, jakości wód - wraz z określoną ich kategorią w danym roku, zlokalizowanych na obszarze województwa śląskiego.
W celu umożliwienia poszerzenia wiedzy z tego zakresu, na niniejszej stronie upublikowane zostały raporty roczne.

W przypadku cytowania informacji zawartych w tych raportach,
należy podać źródło informacji