Oddział Bezpieczeństwa Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

FILTRY DOMOWE
KONIECZNOŚĆ CZY MODA
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako organ kontrolno – represyjny nie posiadają delegacji prawnej do opiniowania skuteczności oraz zasadności stosowania tzw. domowych filtrów uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jednocześnie, nie możemy wydać opinii, iż stosowanie tych filtrów jest uzasadnione czy nie. Zakup, montaż i stosowanie jest sprawą indywidualną potencjalnego użytkownika tych urządzeń.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123, poz. 858), art. 2 ust. 18, jest to:

Jak sama nazwa wskazuje, to co mamy w kranie to produkt GOTOWY I ZDATNY do spożycia.
Jednak zdarza się, iż jakość wody budzi wątpliwości społeczeństwa. Również w tym celu został stworzony niniejszy portal – edukować i poszerzać zakres wiedzy na temat wody. Głównym powodem niezadowolenia konsumenta z produktu, jaki otrzymuje jest wpływ starej sieci rozdzielczej. Główne rurociągi transportujące wodę są remontowane/konserwowane na bieżąco. Również stosowane technologie uzdatniania wody, są coraz bardziej nowoczesne, skuteczne, niezawodne.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dla CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO, jak i bardziej szczegółowe informacje tj. oceny roczne dokonywane przez PPIS województwa śląskiego znajdują się TUTAJ, lub w linkach monitoring wody i woda do spożycia raporty PPIS w menu bocznym

Jednak poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę filtrów. Po zapoznaniu się z tą informacją, proszę przeczytać PODSUMOWANIEINFORMACJA O FITLRACH DO WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI *

Moduły filtracyjne, w zależności od funkcji jaką spełniają można podzielić na następujące:

Urządzenia stosowane są pojedynczo, bądź w różnych kombinacjach, np.
filtr mechaniczny-urządzenie RO-filtr węglowy-filtr UV
filtr mechaniczny-wymieniacz jonowy-filtr węglowy

Wszystkie rodzaje urządzeń do polepszania jakości wody do picia muszą posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny

* Informacja przygotowana na podstawie artykułu Wichrowska B., Ranke-Rybicka B., Stankiewicz A.: Domowe filtry do wody.
Informacja INSTAL nr 7-8 s. 70-74(79) bibl. 21. pozP O D S U M O W A N I E

Często na decyzję o zakupie domowego filtra ma wpływ informacja przedstawiona przez akwizytorów, iż woda w kranie jest skażona metalami ciężkimi, węglowodorami aromatycznymi, pestycydami, żelazem czy nawet chlorem.
Zdarzają się przypadki, iż w trakcie prezentacji przeprowadzane są doświadczenia, np. kolorymetryczne mające świadczyć o obecności właśnie metali ciężkich, czy elektroliza i w jej wyniku strącanie (powstanie osadu) substancji mineralnych. Zgodnie z regułą, im więcej związków mineralnych tym bardziej czarny „przerażający” roztwór powstanie. Jest to jak najbardziej prawidłowa reakcja chemiczna. Związki mineralne są bardzo potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tutaj należy zadać sobie pytanie – jak taki test wyglądałby dla wody mineralnej dodatkowo silnie zmineralizowanej.

Dlatego bardzo prosimy w takim przypadku, o zasięgnięcie opinii o jakości wody w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub w przedsiębiorstwie wodociągowym zaopatrującym Państwa obszar w wodę.U W A G AZa jakość wody po filtrze, odpowiedzialność ponosi sam użytkownik. Producenci/dystrybutorzy ani produkt działania, tzw. filtrów domowych nie podlega nadzorowi prowadzonemu przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Jednocześnie TUTAJ lub w linku monitoring są przedstawione podstawowe informacje o zasadach prowadzenia kontroli jakości wody, z której Państwo dziennie korzystacie.
Przedstawione są również informacje o parametrach/ grupach parametrów które są obecne w wodzie wraz z ich najwyższym dopuszczalnym stężeniem.
Staramy się również uzasadnić niezbędną potrzebę stosowania chloru do dezynfekcji wody oraz rozwiać wątpliwości w sprawie obecności metali ciężkich czy innych substancji w wodzie.

Jednoznacznie należy tu stwierdzić, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna z całą determinacją prowadzi kontrolę jakości wody oraz kontrolę przedsiębiorstw wodociągowych, by zapewnić Państwu bezpieczeństwo zdrowotne.

Przedstawiam tu kilka danych statystycznych dla zobrazowania skali prowadzonych działań. W 2011 roku organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego pobrały i przebadały ok. 7500 próbek wody do spożycia oraz przeanalizowano ponad 14500 próbek wody pobranych i zbadanych przez podmioty realizujące zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

To na podstawie tych danych zostały sporządzone przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa Śląskiego oceny jakości wody .