Sekcja Higieny Wody

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach

paragraf
AKTY PRAWNE

USTAWY

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59) otwórz

2. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
(Dz.U. z 2019 r. poz.1437)
otwórz

3. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
(Dz. U. z 2018 r.poz.2268 z późn.zm.)
otwórz

4. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
(Dz.U. z 2018r. poz. 1482)
otwórz


ROZPORZĄDZENIA

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
(Dz.U. poz. 2294)
otwórz

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29.08.2019r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2019r., poz. 1747) otwórz

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
(Dz. U. z 2018 poz. 2476) otwórz

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
(Dz. U. poz. 2016) otwórz

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.11.2019r. w sprawie profilu wody w kąpielisku
(Dz. U. poz. 2206) otwórzDyrektywy UE


1.Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.02.2006r. dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą Dyrektywę 76/160/EWG otwórz

2. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3.11.1998r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otwórz

Tu przedstawiona jest wersja anglojęzyczna otwórz


Dyrektywa komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6.10.2015r. zmieniająca załączniki II oraz III do dyrektywy Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otwórz

3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej - Ramowa Dyrektywa Wodna otwórz

UWAGA

Niniejsza strona nie jest źródłem prawa.
Elektroniczna wersja tych wydawnictw zamieszczona na niniejszej stronie może być jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.

Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2011 r. Nr 117, poz. 676), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Rządowego Centrum Legislacji.

Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm).

Dzienniki Urzędowe Prezesa Rady Ministrów, w tym Dzienniki Ustaw i Monitor Polski, w formie elektronicznej są dostępne pod TYM ADRESEM

Bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości zapewnia Komisja Europejska przez portal EUR - Lex.