STUDNIE INDYWIDUALNE


Van Goyen 1633Zdrowie Twoje i Twojej rodziny
zależy w znacznej mierze od wody,
którą pijecie.

Obok zanieczyszczeń bakteryjnych, chemizacja i mechanizacja rolnictwa i życia codziennego stwarza nowe, poważne zagrożenia dla zdrowia w postaci szkodliwych substancji chemicznych.

Każdy właściciel studni, chcąc zapewnić sobie i rodzinie dobrą wodę oraz posiadanie zdrowego inwentarza, powinien doprowadzić studnię do stanu, w którym odpowiadać ona będzie następującym wymaganiom:

• studnia musi posiadać szczelną na całej wysokości obudowę otworu studziennego (cembrowinę), wykonaną najlepiej z betonu czy kamienia, na zaprawie z cementu lub wysokogatunkowej cegły;
• cembrowina studni musi być czysta, wolna od mchów, porostów oraz plam zaciekowych;
• zewnętrzna obudowa studni musi być wyniesiona co najmniej 20cm ponad poziom gruntu przy zastosowaniu pompy i co najmniej 75-100cm przy innym urządzeniu do czerpania wody, jak np. wiadro oraz musi być bardzo szczelna, aby uniemożliwić przedostawanie się do studni jakichkolwiek nieczystości;
• wiadro czerpalne musi być zamocowane na stałe i umieszczone wewnątrz obudowy studni;
• teren wokół studni w promieniu 1m powinien być utwardzany (beton, bruk), ze spadem od studni, otoczony rowkiem ściekowym z odprowadzeniem wody na większą odległość od studni;
• studnia powinna być zabezpieczona przed dostępem zwierząt gospodarskich (ogrodzenie). Poidła dla bydła muszą być oddalone co najmniej 10m od studni;
• studnia powinna znajdować się na terenie wyższym niż takie źródła zanieczyszczeń jak: szczelna gnojownia, dół na nieczystości, śmietnik, kiszonka, chlewy, stajnie i obory i w odległości od nich nie mniejszej niż 15m;
• nie wolno wylewać wody zawierającej środki piorące, zużytych olejów i smarów. Wszelkie substancje chemiczne, a zwłaszcza środki ochrony roślin i nawozy mineralne, przechowywać w szczelnych pojemnikach z dala od studni;
• głębokość studni do dna nie powinna być mniejsza niż 6m;
• co 2 lub 3 lata należy wybrać wodę ze studni, oczyścić dno ze szlamu i wszelkich nieczystości; wybrać kilkudziesięciocentymetrową warstwę piasku i wypełnić ją warstwą przemytego żwiru lub gruboziarnistego piasku, grubości 10cm, oczyścić cembrowinę oraz zabetonować ubytki i szpary, a następnie przeprowadzić dezynfekcję studni;
• jeżeli pompa przecieka, należy wymienić skórę uszczelniającą tłok.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego przez stację sanitarno – epidemiologiczną badania stwierdzono złą jakość wody pod względem bakteriologicznym należy:

• doprowadzić studnię do dobrego stanu technicznego;
• po naprawie studni należy przeprowadzić jej dezynfekcję.


Dezynfekcję należy przeprowadzić we wszystkich nowych studniach oraz po wszelkich pracach wewnątrz studni.


Przed przystąpieniem do dezynfekcji trzeba zmierzyć przy pomocy tyczki lub ciężarka na sznurku głębokość wody w studni. Na każdy metr głębokości wody odmierzamy ilość wapna chlorowanego według zasad podanych poniższej tabeli.średnica studni w cm

Ilość wapna chlorowanego potrzebna

na każdy metr głębokości wody

80 150g – 1 szklanka
90 200g – 1 szklanka i ćwierć
100 250g – półtorej szklanki
120 350g – 2 szklanki i ćwierć

Aby prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję wody należy:

• wybrać wodę ze studni, oczyścić cembrowinę i dno studni;
• do wiadra z wodą dodać 2 płaskie łyżeczki od herbaty wapna chlorowanego i płynem tym wyszorować cembrowinę;
• po ponownym napełnieniu studni wodą, odmierzoną według tabeli ilość wapna chlorowanego dokładnie rozetrzeć w wiadrze z niewielką ilością wody (na papkę podobną do śmietany), dopełnić wiadro wodą, rozmieszać, po czym całą zawartość wlać do studni;
• wodę w studni zamieszać tyczką lub przez nabieranie wiadrem czerpanym i wlewanie z powrotem;
• po 24 godzinach wybierać wodę aż do zaniku zapachu chloru.


UWAGA

Wapno chlorowane należy przechowywać w suchym i ciemnym pomieszczeniu, w naczyniu drewnianymi lub szklanym.

Pamiętaj! Duża zawartość środków chemicznych (azotanów) może wywołać u niemowląt sinicę, która przy braku natychmiastowej pomocy lekarskiej bywa śmiertelna; dlatego też wszystkie kobiety ciężarne oraz niemowlęta powinny korzystać wyłącznie z wody badanej i określonej jako: „odpowiadająca wymaganiom sanitarnym”.

przekrój typowej studni